ICP in het kort

Middellange en Lange Termijn Kredietverzekering


Atradius ICP, een afdeling van Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, beheert en dekt kredietrisico’s op middellange en lange termijn, zowel op particulieren als op ondernemingen voor kredieten met meerdere vervaldagen in België en in het Groot-Hertogdom Luxemburg.


In geval van verklaarde of vermoedelijke insolventie keert Atradius ICP de schadevergoeding uit binnen 30 dagen na de indiening van het schadegeval. Atradius ICP neemt de rechten en verplichtingen van de verzekerde over. Op die manier laat de verzekerde alle huidige en toekomstige financiële zorgen voor gedekte transacties aan Atradius ICP over.


Door de invordering van vergoede schadegevallen op zich te nemen, verlaagt Atradius ICP de vaste kosten voor zijn verzekerden.


Atradius ICP biedt niet alleen een effectieve bescherming tegen wanbetaling, maar is ook een partner in de ontwikkeling van de activiteiten van haar verzekerden.


De verzekeringscontracten van Atradius ICP komen tegemoet aan de specifieke noden van klanten alsook aan hun sectorspecifieke wensen.

Banken

Banken en financiële instellingen


Atradius ICP dekt kredietrisico’s zowel op particulieren als op ondernemingen. De toegestane dekking geldt voor de volledige duur van de kredietovereenkomst en kan door Atradius ICP niet opgezegd worden.

Risico’s op particulieren

Atradius ICP dekt de financiering van verkoop op krediet van consumptiegoederen, persoonlijke leningen, leningen verbonden aan een hypoteek, betalingen met door winkels toegekende betaalkaarten, betalingsfaciliteiten, kredietopeningen… voor privé-doeleinden aan natuurlijke personen.

Risico’s op ondernemingen

Atradius ICP dekt financieringen voor beroepsdoeleinden aan fysieke personen en rechtspersonen, toegestaan voor een maximale looptijd van 84 maanden.

Leasing

Leasingmaatschappijen en commerciële renting


Leasingovereenkomsten

Atradius ICP dekt de onbetaalde aflossingen op leasingtransacties (wagens, …) toegekend aan ondernemingen of aan particulieren tijdens de volledige duur van de leasing. De dekking geldt voor de duur van de leasing en kan door Atradius ICP niet opgezegd worden.


Rentingovereenkomsten

Atradius ICP dekt ook de volgende rentingtransacties : Beroepsuitrusting, Computerapparat, ... De dekking geldt voor de duur van de renting en kan door Atradius ICP niet opgezegd worden.
 

   Residentiële
vastgoedsector

De verzekering van leningen aan de mede-eigendom


Wanneer de mede-eigendom zijn toevlucht moet nemen tot een lening voor de financiering van het geheel of een deel van de werkzaamheden, dekt de verzekering leninglasten de mede-eigendom en de mede-eigenaars tegen het risico van niet-terugbetaling door een van de mede-eigenaars van zijn aandeel, dit tijdens de hele looptijd van de lening.

Verzekering afgesloten door de syndicus namens de mede-eigendom.

Klik hier om meer te weten te komen over ons product en om ons informatieblad te downloadenDe verzekering van de lasten van de mede-eigendom


Verzekering die de mede-eigendom en de mede-eigenaars dekt tegen het risico van niet-betaling van de door de mede-eigenaars verschuldigde en op de algemene vergadering goedgekeurde lasten.Verzekering afgesloten door de syndicus namens de mede-eigendom.

Verzekering afgesloten door de syndicus namens de mede-eigendom.

Klik hier om meer te weten te komen over ons product en om ons informatieblad te downloaden


Contact

Atradius ICP

Avenue Prince de Liège 78
5100 Namur

Service commercial :
    +32 ( 0 ) 81 / 32  46  17
Service recouvrement :
+32 ( 0 ) 81 / 32  45  01
Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.