ICP in het kort

Middellange en Lange Termijn Kredietverzekering


Atradius ICP, een afdeling van Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, beheert en dekt kredietrisico’s op middellange en lange termijn, zowel op particulieren als op ondernemingen voor kredieten met meerdere vervaldagen in België en in het Groot-Hertogdom Luxemburg.


In geval van verklaarde of vermoedelijke insolventie keert Atradius ICP de schadevergoeding uit binnen 30 dagen na de indiening van het schadegeval. Atradius ICP neemt de rechten en verplichtingen van de verzekerde over. Op die manier laat de verzekerde alle huidige en toekomstige financiële zorgen voor gedekte transacties aan Atradius ICP over.


Door de invordering van vergoede schadegevallen op zich te nemen, verlaagt Atradius ICP de vaste kosten voor zijn verzekerden.


De verzekeringscontracten van Atradius ICP komen tegemoet aan de specifieke noden van klanten alsook aan hun sectorspecifieke wensen.

Banken

Banken en financiële instellingen


Atradius ICP dekt kredietrisico’s zowel op particulieren als op ondernemingen. De toegestane dekking geldt voor de volledige duur van de kredietovereenkomst en kan door Atradius ICP niet opgezegd worden.

Risico’s op particulieren

Atradius ICP dekt de financiering van verkoop op krediet van consumptiegoederen, persoonlijke leningen, leningen verbonden aan een hypoteek, betalingen met door winkels toegekende betaalkaarten, betalingsfaciliteiten, kredietopeningen… voor privé-doeleinden aan natuurlijke personen, voor een duur van 4 tot 84 maanden, en langer na specifiek onderzoek.

Risico’s op ondernemingen

Atradius ICP dekt financieringen voor beroepsdoeleinden aan fysieke personen en rechtspersonen, toegestaan voor een duur van 4 tot 84 maanden, en langer specifiek onderzoek.

Leasing

Leasingmaatschappijen en commerciële renting


Leasingovereenkomsten

Atradius ICP dekt de onbetaalde aflossingen op leasingtransacties (wagens, meubilair, …) toegekend aan ondernemingen of aan particulieren tijdens de volledige duur van de leasing. De dekking geldt voor de duur van de leasing en kan door Atradius ICP niet opgezegd worden.


Life belt Atradius credit insurance

Rentingovereenkomsten

Atradius ICP dekt ook de volgende rentingtransacties : Beroepsuitrusting, Telefoonuitrusting, Computerapparatuur en dienstverlening en Bewaking op afstand (abonnementen) De dekking geldt voor de duur van de renting en kan door Atradius ICP niet opgezegd worden.
 

Traffic tail lights Atradius global credit insurance

B2C Protect

Een innovatie voor de bouwsector!Dek nu ook de betalingsrisico’s op uw particuliere klanten af!

Meer   Residentiële
vastgoedsector

De verzekering van leningen aan de mede-eigendom


Als mede-eigenaar:

wilt u dat uw onroerend bezit in goede staat blijft (staat van gebouwen, onderhoudswerk gevels, inrichting van de hal,…) hebt u wettelijke herstelverplichtingen (lift, verwarmingsketel,…) de bedragen zijn groot, het aangaan van een lening voor de betaling van een deel of de totaliteit van de werken door de mede-eigendom is vaak noodzakelijk en u wil met de andere mede-eigenaars niet hoofdelijk gehouden zijn.De Verzekering van leningen aan de mede-eigendom beantwoordt aan uw wensen want:

geen enkele mede-eigenaar wordt in gevaar gebracht door de niet-betaling van het deel van en door één van de mede-eigenaars = "geen solidariteitsovereenkomst". De verzekering stelt zich in de plaats van de in gebreke blijvende mede-eigenaar deze verzekering bevordert het gebruik van krediet door de mede-eigendom deze verzekering beschermt de financiële reserves van de mede-eigenaars, die geen geld moeten voorschieten om op tijd de aflossing van de lening te betalen deze verzekering is geldig tijdens de duurtijd van de lening en kan niet door Atradius ICP opgezegd worden u moet niets doen – deze verzekering wordt door de syndicus voor de mede-eigendom aangegaan

   Residentiële
vastgoedsector

De verzekering van de lasten van de mede-eigendom


Als mede-eigenaar:

wilt u dat de mede-eigenaars voor de goede werking van de mede-eigendom regelmatig de lasten betalen wilt u niet de lasten van de mede-eigendom verzwaren met kosten verbonden aan onbetaalde lasten wilt u niet moeten opdraaien voor de wanbetaling van de lasten door andere mede-eigenaarsDe Verzekering van de lasten van de mede-eigendom beantwoordt aan uw wensen:

De verzekering beschermt het evenwicht van de geldelijke middelen van de mede-eigendom en de mede-eigenaars tegen het risico van niet-betaling van de lasten door mede-eigenaars en het betalen van de kosten die dit met zich meebrengt. De schadeloosstelling van Atradius ICP is gelijk aan 100% van het bedrag van de ingediende schadegevallen. De verzekering stelt alle mede-eigenaars niet meer bloot aan de niet-betaling van de lasten door een der mede-eigenaars. Atradius ICP doet geen invordering bij de mede-eigenaars die geen achterstal in hun betalingen hebben. U moet niets doen – deze verzekering wordt door de syndicus voor de mede-eigendom aangegaan.


U bent syndicus of mede-eigenaar? Ontdek onze verzekering lasten van de mede-eigendom!

Meer

Contact

Atradius ICP

Avenue Prince de Liège 78
5100 Namur

Service commercial :
    +32 ( 0 ) 81 / 32  46  17
Service recouvrement :
+32 ( 0 ) 81 / 32  45  01
Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.